Koszyk Twój koszyk jest pusty ...
Strona główna1 » Regulamin

Zmiana języka

PolskiAngielski

Waluta

Koszyk

Twój koszyk jest pusty ...

Kontakt

 • Dla przelewów w Euro / For payment in Euro:

  BreBank/mBank
  Numer BIC : BREXPLPWMBK
  Numer rachunku IBAN: PL13 1140 2004 0000 3212 0517 0032

  NIP: PL 622 245 53 65
 • E-mail:info@aldos.pl
 • Telefon+48 604-696-060
 • Godziny działania sklepucodziennie 9.00 - 16.00, w soboty 10.00 - 14.00

Cennik

Pobierz cennik HTMLPobierz cennik XLS
Dobór dywaników

Regulamin

REGULAMIN PLATFORMY TRANSAKCYJNEJ DZIAŁAJĄCEJ
W DOMENIE STRONY INETRNETOWEJ


WWW.ALDOS.PL
SPRZEDAŻ HURTOWA DYWANIKÓW SAMOCHODOWYCH
 
Niniejszy regulamin jest ogólnym zbiorem postanowień umownych określający warunki sprzedaży towarów, w ramach zawieranych umów na odległość,  prezentowanych na stronie internetowej działającej w domenie www.aldos.pl a także jest regulaminem świadczenia usług drogą elektroniczną .
Przedmiotowe postanowienia odnoszą się do sprzedaży hurtowej w transakcjach z przedsiębiorcami (B2B), których zakres wyznaczony jest zapisami niniejszego wzorca umownego w postaci regulaminu oraz obowiązującymi przepisami prawa.
Spis treści:
Rozdział I: Postanowienia ogólne.
Rozdział II: Rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną w ramach prowadzonej sprzedaży przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.
Rozdział III: Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym którym posługuje się Usługodawca.
Rozdział IV: Umowa polegająca na prowadzeniu konta w ramach usługi świadczonej drogą elektroniczną.
 Rozdział V: Usługa polegająca na złożeniu zamówienia przy pomocy elektronicznego formularza zamówienia.
Rozdział VI: Usługa świadczona drogą elektroniczną polegająca na przesyłaniu biuletynu informacyjnego newslettter.
Rozdział VII: Metody i środki techniczne służące wykrywaniu i korygowaniu błędów we wprowadzanych danych.
Rozdział VIII: Wypowiedzenie umowy związanej z prowadzeniem konta.
Rozdział IX: Transport – cena, termin, koszty usług dostawy.
Rozdział X: Sposoby i terminy płatności związane z realizacją zamówienia.
Rozdział XI: Tryb postępowania reklamacyjnego w zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną.
Rozdział XII: Zakres odpowiedzialności Sprzedawcy z tytułu rękojmi za wady rzeczy sprzedanej – wyłączenie odpowiedzialności.
Rozdział XIII: Administrator danych osobowych.
Rozdział XIV: Punkt kontaktowy.
Rozdział XV: Postanowienia końcowe.
 
Platforma transakcyjna działająca w domenie www.aldos.pl prowadzona jest przez Iwonę Stypułkowską - Szczepańską prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą ALDOS –Iwona Stypułkowska - Szczepańska, działającej na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji Działalności Gospodarczej prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki. Możliwość pobrania wydruku z CEIDG ze strony internetowej http://www.ceidg.gov.pl
NIP: PL 6222455365
REGON: 365660044
 
DANE KONTAKTOWE SPRZEDAWCY/USŁUGODAWCY:
ALDOS – Iwona Stypułkowska - Szczepańska
ul. Słoneczna 2, 63-400 Ostrów Wielkopolski
e-mail: info@aldos.pl
Pozostałe dane do kontaktu:
Numer telefonu: (+ 48) 604 696 060
 
Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia oznaczają:
Strona internetowa - dokument HTML (tj. plik tekstowy odczytywany przez przeglądarkę internetową) udostępniony w Internecie w domenie http://www.aldos.pl, zwany dalej i na stronie internetowej „stroną internetową” lub zamiennie „platformą transakcyjną”
Platforma transakcyjna - prowadzona przez Sprzedawcę strona internetowa umożliwiająca składanie zamówień przy pomocy środków porozumiewania się na odległość.
Klient/kupujący osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która w ramach prowadzonej działalności gospodarczej lub zawodowej zamierza zawrzeć lub zawarła umowę sprzedaży ze Sprzedawcą.
Elektroniczny formularz zamówienia – graficzny interfejs umożliwiający złożenie zamówienia.
Towar/produkt – prezentowane na platformie transakcyjnej dywaniki i akcesoria samochodowe będące przedmiotem umowy sprzedaży pomiędzy klientem a Sprzedawcą.
Zamówienie - oświadczenie woli Klienta stanowiące ofertę zawarcia umowy kupna-sprzedaży ze Sprzedawcą, określające w szczególności rodzaj i liczbę zamawianego towaru.
Login - ciąg znaków literowych, cyfrowych lub innych, identyfikujący Usługobiorcę jako użytkownika założonego konta.
Hasło ciąg znaków literowych, cyfrowych lub innych, chroniący a zarazem umożliwiający dostęp do konkretnego konta z przypisanym mu loginem.
Usługobiorca osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która korzysta z udostępnionych przez Usługodawcę usług świadczonych drogą elektroniczną.
 
Rozdział I:
 Postanowienia ogólne

 
1. Ogłoszenia, reklamy, cenniki i inne informacje o towarach podane na stronie internetowej , w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 ustawy z dnia  23 kwietnia 1964 Kodeks Cywilny.
2. Sprzedawca w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość m.in. przy pomocy strony internetowej, działającej w domenie http://www.aldos.pl prowadzi sprzedaż dywaników i akcesoriów samochodowych.
3. W ramach zawieranych umów, o których mowa w pkt 2. Sprzedawca zobowiązuje się przenieść na kupującego własność prezentowanego na stronie internetowej towaru a następnie wydać mu go, zaś kupujący zobowiązuje się towar odebrać i zapłacić Sprzedawcy cenę.
4. W związku ze świadczeniem usług drogą elektroniczną za pomocą platformy transakcyjnej Usługodawca korzysta z oprogramowania oraz technologii kodowania zapewniającej bezpieczeństwo, poufność, prywatność i nienaruszalność przekazywanych danych/informacji.
5. Dla zapewnienia odpowiedniej ochrony przed zagrożeniami wynikającymi z połączenia z siecią Internet w związku ze świadczeniem usług drogą elektroniczną, Usługobiorcom zaleca się stosowanie na sprzęcie komputerowym odpowiedniego oprogramowanie chroniącego m.in. przed wirusami, robakami internetowymi typu (worm), w tym innego oprogramowania wykonującego czynności niezamierzone przez Usługobiorcę a powodujące zagrożenia związane ze świadczeniem usług drogą elektroniczną.
6. Zakazane jest dostarczanie przez Usługobiorców treści o charakterze bezprawnym bądź ingerowania w sposób sprzeczny z prawem w technologię strony internetowej.

Rozdział II:
 Rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną w ramach prowadzonej sprzedaży przy użyciu środków komunikacji elektronicznej

Usługodawca w ramach prowadzonej platformy transakcyjnej świadczy usługi drogą elektroniczną polegające na:
- prowadzeniu konta umożliwiającego m.in. składanie zamówień,
- składaniu zamówień hurtowych na prezentowane towary,
- subskrypcji biuletynu informacyjnego newsletter tj. przesyłaniu pod wskazany przez Usługobiorców adres e-mail bieżącej informacji o promocjach i nowościach związanych z asortymentem towarów zamieszczonym na stronie internetowej.
 
Rozdział III:
Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym którym posługuje się Usługodawca

 
Korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną w ramach prowadzonej strony internetowej  możliwe jest po spełnieniu przez system teleinformatyczny Usługobiorców m.in. następujących wymagań technicznych:
- dostęp do sprzętu elektronicznego podłączonego do sieci publicznej (Internet), w tym także za pomocą analogowej telefonii komórkowej,
- posiadanie aktywnej poczty e-mail,
- przeglądarka internetowa umożliwiająca wyświetlanie na ekranie komputera dokumentów hipertekstowych (HTML) powiązanych w sieci Internet przez sieciową usługę www,  Internet Explorer w wersji 6.0 lub nowszej z włączoną obsługą apletów Javy, lub
 Mozilla Firefox  w wersji 2.0 lub nowszej z włączoną obsługą  apletów Javy, lub Opera w wersji 9.0 lub nowszej z włączoną obsługą apletów Javy, lub
 Google Chrome w wersji 2.0 lub nowszej z włączoną obsługą  apletów Javy, lub Apple Safari w wersji 3.0 lub nowszej z włączoną obsługą  apletów Javy,
 minimalna rozdzielczość ekranu 1024 x 768 pikseli.


Rozdział IV:
 Umowa polegająca na prowadzeniu konta w ramach usługi świadczonej drogą elektroniczną

1. W ramach świadczonych usług drogą elektroniczną Usługobiorcy mają możliwość założenia bezpłatnego konta, którego funkcjonalność polega administrowaniui zarządzaniu własnymi danymi osobowymi w procesie składania zamówienia.
2. Usługodawca w ramach założonego konta udostępnia usługi bezpośrednio zarządzane przez Usługobiorcę a polegające na: wprowadzeniu/modyfikowaniu danych do wysyłki, udostępnianiu danych do faktury, podglądu historii złożonych zamówień, zmianie dostępu do założonego konta poprzez aktualizację hasła, korzystaniu z programu partnerskiegoi wynikających z niego bonifikat i gratisów.
3. W celu dokonania rejestracji umożliwiającej założenie konta należy kliknąć zakładkę „Załóż konto” .
4. Po wykonaniu czynności, o której mowa w pkt. 3, system wyświetla formularz rejestracyjny z możliwością dogodnego edytowania tekstu, obejmującego następujące pola z danymi:
Dane osobowe Usługobiorcy/ Użytkownika:
 •  
 •  
NAZWA FIRMY
NUMER NIP
ULICA/ NUMER DOMU/ NUMER MIESZKANIA
KOD POCZTOWY
 •  
KRAJ
WOJEWÓDZTWO
NUMER TELEFONU
 
Dane do logowania:
ADRES E-MAIL:
 • (utworzone dla indywidualnie utworzonego konta,może obejmować małe i wielkie litery, cyfry, znaki specjalne – zaleca się, dla celów bezpieczeństwa, aby składało się z co najmniej 8 znaków )
POWTÓRZENIE HASŁA
5. Formularz rejestracyjny zawiera także dwa pola w postaci checkboxa:
- zgoda na subskrypcję (newslettera),
- oświadczenie o zapoznaniu się z aktualnie obowiązującym regulaminem oraz akceptacją jego warunków (wersja do pobrania i odczytu)
6. Zakończenie procesu rejestracji związanego z założeniem konta finalizuje kliknięcie przycisku „UTWÓRZ KONTO”.
7. Po pozytywnej ocenie weryfikacyjnej, na podany w procesie rejestracji adres e-mail Usługobiorcy, zostaje przesłana wiadomość e-mail potwierdzająca założenie i aktywowanie konta przez Administratora/Usługodawcę.
8. W kolejnych etapach logowania, na stronie sklepu internetowego,należy wpisać we właściwych polach podany w procesie rejestracji login/nick/e-mail oraz indywidulanie utworzone hasło.
 
Rozdział V:
 Usługa polegająca na złożeniu zamówienia przy pomocy elektronicznego formularza zamówienia

1. Warunkiem rozpoczęcia procedury związanej ze złożeniem zamówienia jest rejestracja lub zalogowanie się do założonego konta.
2. Procedura związana z zawarciem umowy sprzedaży (tryb online) przy pomocy elektronicznego formularza zamówienia rozpoczyna się w momencie wybrania przez Usługobiorcę interesującego go produktu, a następnie kliknięciu na jego zdjęcie.
3. Po wybraniu produktu Usługobiorca określa ilość zamawianego towaru, którego zakup potwierdza przyciskiem „zapisz koszyk”.
4. Po wykonaniu czynności, o której mowa w pkt. 2, następuje wybór przez klienta formy sposobu płatności oraz dostawy, a następnie kliknięcie przycisku finalizującego zawarcia umowy sprzedaży.
5. Na podany przez Usługobiorcę adres e-mail zostaje przesłane potwierdzenie przyjęcia zamówienia do realizacji wraz z jego specyfikacją.

Rozdział VI:
Usługa świadczona drogą elektroniczną polegająca na przesyłaniu biuletynu informacyjnego newslettter.

1. Subskrypcja biuletynu informacyjnego newsletter, jako informacji o produktach, promocjach, konkursach organizowanych przez Sprzedawcę w ramach prowadzonej platformy transakcyjnej odbywa się w następujących trybach:
- w trakcie procesu rejestracji poprzez kliknięcie checkboxa zawierającego następującą treść:
„ Tak, chcę otrzymywać informację o nowościach i promocjach w ramach prowadzonej platformy transakcyjnej www.aldos.pl oraz w tym celu wyrażam zgodę na przetwarzanie mojego adresu e-mail przez Usługodawcę dla celów usługi subskrypcji newslettera. Zapoznałem/am się z pouczeniem dotyczącym prawa dostępu do treści moich danych i możliwości ich poprawienia. Jestem świadom/a, iż moja zgoda może być odwołana w każdym czasie, co skutkować będzie usunięciem mojego adresu e-mail z listy dystrybucyjnej usługi newsletter”
- poprzez wypełnienie na stronie głównej pola z adresem e-mail, a następnie kliknięcie checkboxa  z oświadczeniem:
„ Chcę otrzymywać informacje o promocjach i nowościach w ramach prowadzonej platformy transakcyjnej www.aldos.pl oraz wyrażam zgodę na przetwarzanie mojego adresu e-mail przez Usługodawcę dla celów związanych z usługą subskrypcji Newslettera”,
2. Na adres e-mail Usługobiorcy zostaje przesłany e-mail z linkiem weryfikującym podany adres e-mail.
3. Potwierdzenie linku, o którym mowa w pkt 2, powoduje zapisanie Usługobiorcy do listy subskrybentów newslettera w domenie www.aldos.pl
4. Odwołanie zgody na przetwarzanie adresu e-mail przesłane do Usługodawcy może nastąpić w każdej dostępnej formie co spowoduje zaprzestanie subskrypcji biuletynu „Newsletter”. Więcej informacji w zakresie przetwarzania danych osobowych dla celów marketingowych znajduje się w dokumencie „Polityka prywatności”.

Rozdział VII:
Metody i środki techniczne służące wykrywaniu  i korygowaniu błędów we wprowadzanych danych

1.W procesie składania zamówienia, przy pomocy elektronicznego formularza zamówienia, istnieje możliwość dogodnej edycji wprowadzanych danych oraz zmiany przedmiotu zamówienia do momentu kliknięcia przycisku finalizującego zamówienie.
2. Po złożeniu zamówienia i przyjęciu go do realizacji (wysłanie przez Usługodawcę wiadomości elektronicznej na podany przez Usługobiorcę adres e-mail) można dokonać korekty we wprowadzonych danych, ich weryfikacji, usunięcia błędu poprzez: wysłanie wiadomości e-mail na adres elektroniczny Usługodawcy: info@aldos.pl lub  telefonicznie.
3. W przypadku wykrycia lub zamiaru skorygowania błędu w złożonym zamówieniu klient/Usługobiorca ma prawo do jego zmiany w ciągu 2 godzin  od otrzymanie e-maila potwierdzającego przyjęcie zamówienia do realizacji.
4. Po dokonaniu korekty zamówienia Usługodawca przesyła wiadomość e-mail na adres elektroniczny Usługobiorcy z potwierdzeniem wykonania zakresu korekty zmian, wynikających z żądania, o który mowa w pkt. 2.

Rozdział VIII:
Wypowiedzenie umowy związanej z prowadzeniem konta

 
1. Wypowiedzeniu może ulec umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną polegająca na prowadzeniu konta, która jest umową bezterminową o charakterze ciągłym.
2. Usługobiorca może wypowiedzieć umowę poprzez przesłanie stosownego oświadczenia na adres e-mail: info@aldos.pl lub też pisemnie na adres Usługodawcy.
3. Usługodawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną bezterminową o charakterze ciągłym w przypadku, gdy Usługobiorca dostarcza treści o charakterze bezprawnych a także z innych ważnych powodów.
4. Umowa wygasa po upływie 7 dni od dnia złożenia oświadczenia woli o jej wypowiedzeniu przez Usługobiorcę.
 
 
Rozdział IX:
 Transport – cena, termin, koszty usług dostawy

1. Dostawa zamówionych towarów odbywa się za pośrednictwem firmy kurierskiej GLS.
2. Zasięg terytorialny świadczonych usług dostawy, w ramach dokonanego zakupu obejmuje terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (RP) oraz kraje Unii Europejskiej.
3. Dostarczanie przesyłki z zamówionym towarem następuje w terminie do 5 dni roboczych.
4. Koszty usług transportowych związanych z dostawą towaru przedstawia zestawienie udostępnione w zakładce „Płatności”.
W przypadku wartości składanego zamówienia  towarów na kwotę 2000,00 zł  lub wyższą koszt dostawy na terytorium RP pokrywa Sprzedawca (darmowa przesyłka).
5. Termin realizacji zamówienia może ulec zmianie, w tym wydłużeniu, na skutek okoliczności niezależnych od Sprzedawcy a także w wyniku opóźnień powstałych po stronie przewoźnika.
 
 
Rozdział X:
Sposoby i terminy płatności związane z realizacją zamówienia

1. Sprzedawca udostępnia następujące sposoby płatności za towar (formę bezgotówkową, płatność gotówką):
a) płatność przelewem tradycyjnym na rachunek Sprzedawcy prowadzony przez mBank S.A.:
Numer rachunku 23 1140 2004 0000 3702 7651 3335
b) płatność gotówką („za pobraniem”) przy odbiorze przesyłki,
c) płatność gotówką przy odbiorze osobistym w biurze handlowym,
2. O sposobie dokonania płatności decyduje Klient w procesie składania zamówienia za pomocą formularza dostępnego na stronie internetowej (poprzez kliknięcie właściwego checkboxa).
3. Zamówienie, w przypadku płatności przelewem na konto jest realizowane niezwłocznie z momentem uznania rachunku bankowego Sprzedawcy.
4. W przypadku płatności „za pobraniem”, klient płaci gotówką odbierając towar od kuriera.
 
Rozdział XI:
Tryb postępowania reklamacyjnego w zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną

1. Usługodawca podejmuje działania niezbędne do prawidłowego i w pełni poprawnego działania sklepu internetowego w zakresie jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej w tym informatycznej, i zobowiązuje się usunąć wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Usługobiorców.
2. Reklamacje związane ze świadczeniem usług drogą elektroniczną za pośrednictwem sklepu internetowego Usługobiorca może składać poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres mailowy Usługodawcy bądź telefonicznie.
3. W wiadomości e-mail, o której mowa w pkt. 2 należy podać jak najwięcej informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w tym dane Usługobiorcy (numer telefonu, adres e-mail)  oraz wskazanie daty wystąpienia nieprawidłowości.
4. Usługodawca ustosunkuje się do reklamacji niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Odpowiedź w sprawie reklamacji jest wysyłana na podany przez Usługobiorcę adres e-mail  lub w inny wskazany przez niego sposób.
 
 Rozdział XII:
Zakres odpowiedzialności Sprzedawcy z tytułu rękojmi za wady rzeczy sprzedanej – wyłączenie odpowiedzialności

 
 1. Wyłącza się odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi za wady zakupionego towaru.
 2. Wyłączenie odpowiedzialności, o której mowa w pkt 1, jest bezskuteczne w przypadku podstępnego zatajenia wady przed kupującym.
 3. Zakres obowiązku naprawienia szkody przez Sprzedawcę ogranicza się do wartości ceny przedmiotu sprzedaży, wyłączając tym samym stratę, którą poszkodowany poniósł i korzyści które mógłby osiągnąć gdyby mu szkody nie wyrządzono.
 
 
Rozdział XIII:
Administrator danych osobowych

1. Administratorem danych osobowych Usługobiorców/ klientów korzystających i odwiedzających stronę internetową, działającą w domenie www.aldos.pl jest Iwona Stypułkowska – Szczepańska prowadząca działalność gospodarczą pod firmą ALDOS Iwona Stypułkowska – Szczepańska będąca Usługodawcą decydującym o celach i środkach przetwarzania danych osobowych w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą.
2. W związku z zawarciem, a następnie realizacją umowy sprzedaży Usługodawca przetwarza niezbędne dane osobowe Usługobiorców, których zakres wyznaczają przepisy ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych.
3. Dla celów marketingowych możliwe jest przetwarzanie danych osobowych Usługobiorcy, będącego osobą fizyczną, jedynie po wyrażeniu przez niego na cel zgody.
4. W przypadkach, określonych w pkt 3, Usługodawca udostępnia odpowiednie pole checkbox z opisem zakresu i celu przetwarzania danych osobowych Usługobiorcy.
5. Ewentualna zgoda na przetwarzanie danych osobowych jest dobrowolna i może zostać w każdej chwili odwołana.

Rozdział XIV:
Punkt kontaktowy

1. Usługobiorcy mogą skorzystać z informacji o usługach świadczonych drogą elektroniczną w ramach punktu kontaktowego prowadzonego przez ministra właściwego ds. gospodarki na stronie internetowej www.biznes.gov.pl.
2. Punkt kontaktowy, o którym mowa w pkt 1, udziela odpowiedzi na zapytania usługodawców i usługobiorców w języku polskim lub angielskim w zakresie:
- praw i obowiązków usługodawców i usługobiorców,
- procedur reklamacyjnych oraz naprawienia szkody w przypadku zaistniałych sporów,
- podania informacji o odpowiednich organach, stowarzyszeniach, czy organizacjach udzielających praktycznej pomocy odnośnie elektronicznego świadczenia usług.
 
Rozdział XV:
Postanowienia końcowe

 
1. Zawarcie umów sprzedaży a także świadczenie usług drogą elektroniczną odbywa się w języku polskim i zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa Rzeczypospolitej Polskiej (RP).
2. Ewentualne spory powstałe między Usługodawcą a Usługobiorcą zostaną poddane sądom właściwym zgodnie z przepisami kodeksu postępowania cywilnego.
3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie znajdą przepisy, w szczególności:
- ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną,
- ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych,
- ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny
- rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 17 sierpnia 2010 roku w sprawie utworzenia punktu kontaktowego dla administracji oraz punktu kontaktowego dla usługodawców i usługobiorców.
4. Usługodawca dopuszcza prawo zmian postanowień niniejszego Regulaminu z ważnych powodów, w szczególności  w przypadku:
- nowelizacji przepisów ustaw, mających m.in. wpływ na treść i sposób zawierania umów na odległość,
- zmiany cen odnoszących się do kosztów transportu,
- zmiany sposobów dostawy jakie wiążą się z realizacją złożonych zamówień,
- zmian wynikających z prowadzonej przez Sprzedawcę formy prowadzonej działalności gospodarczej,
- zmiany szaty graficznej strony internetowej, działającej w domenie www.aldos.pl  mającej wpływ m.in. na sposób i warunki świadczenia usług drogą elektroniczną,
- zmian w zakresie obowiązujących przepisów prawa, odnoszących się do handlu elektronicznego, w tym usług świadczonych drogą elektroniczną,
4. Zmiany obowiązują w terminie 14 dni od momentu publikacji ich na stronie internetowej ze wskazaniem daty opublikowania i obowiązywania  zmian.
 
5. Zmiany Regulaminu nie będą miały wpływu na złożone i/lub realizowane zamówienia. Zamówienia przyjęte do realizacji obowiązuje Regulamin aktualny w chwili złożenia zamówienia, chyba że strony w pisemnych uzgodnieniach postanowiły inaczej, wówczas postanowienia umowne uzgodnione indywidulanie znajdą pierwszeństwo przed treścią stosowanego regulaminu i mają charakter wiążący dla łączących strony umowy sprzedaży w brzmieniu i zakresie ustalonym zgodnymi oświadczeniami stron.
6. W przypadku Usługobiorców korzystających z usług świadczonych drogą elektroniczną, w ramach zawartych umów, tekst jednolity zmienionego Regulaminu zostanie im przesłany na wskazany przez nich adres e-mail. W braku akceptacji zmienionego regulaminu Usługobiorcy mogą wypowiedzieć umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną ze skutkiem natychmiastowym w terminie 14 dni od dnia otrzymania e-maila.
6. Treść niniejszego Regulaminu dostępna jest na stronie internetowej: www.aldos.pl
7. Regulamin można utrwalić, pozyskać i odtworzyć w każdym czasie poprzez jego wydrukowanie, zapisanie na odpowiednim nośniku lub zapisanie go w pamięci komputera ze strony internetowej: www.aldos.pl W każdym jednak przypadku na żądanie Usługobiorcy regulamin e-usług zostanie przesłany w taki sposób, który umożliwi mu pozyskanie, odtworzenie i utrwalenie treści regulaminu za pomocą systemu teleinformatycznego, którym się posługuje żądający Usługobiorca.
8. Przedstawione na stronie internetowej szata graficzna, zdjęcia, treść i opisy towarów nie mogą być bez zgody Usługodawcy/Sprzedawcy modyfikowane, kopiowane i rozpowszechniane.
9. Regulamin obowiązuje od dnia 1 stycznia 2017 roku.
 

 
Przejdź do strony głównej
Oprogramowanie sklepu shopGold.pl